Chính sách Bảo vệ và Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công Ty Cổ Phần Beacon Asia Media (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “Beacon Asia Media”) xử lý và đảm bảo an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là “Khách hàng”) và là một phần của các điều khoản và điều kiện tương ứng điều chỉnh mối quan hệ giữa Khách hàng và Công Ty.

Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Công Ty có quyền sửa đổi, bổ sung và cập nhật Chính Sách Bảo Mật. Công Ty sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung trên Website beaconasiamedia.vn, những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi Công Ty đăng trên các nền tảng này. Việc Khách hàng tiếp tục truy cập, sử dụng Website, truy cập vào các nền tảng khác do Công Ty sở hữu, quản lý, vận hành, mua hàng tại Công Ty hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mại, chương trình, sự kiện khác của Chúng tôi được hiểu là Khách hàng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và cập nhật đó.

Việc Công Ty thu thập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan, Chính Sách Bảo Mật này, và các thỏa thuận khác (nếu có) giữa Công Ty và Khách hàng.

 

 1. Các thuật ngữ

“Khách hàng” bao gồm:

 • Các bên truy cập, sử dụng các nền tảng do Công Ty sở hữu, quản lý, vận hành như Website beaconasiamedia.vn, các ứng dụng/ website khác, các trang mạng xã hội, hội nhóm thuộc sở hữu, quản lý, vận hành bởi Công Ty (gọi chung là “Nền Tảng”);
 • Khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của Công Ty;
 • Cá nhân tham gia vào các chương trình khuyến mại do Công Ty tổ chức hoặc tham gia thực hiện, các cuộc khảo sát, trò chơi và các chương trình khác do Công Ty tổ chức.

“Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

“Xử lý Dữ Liệu” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

“Bên Xử Lý Dữ Liệu” là các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Beacon Asia Media thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận với Beacon Asia Media.

 

 1. Loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý

Để triển khai cung cấp trải nghiệm, hàng hóa, dịch vụ và/hoặc tư vấn, giải đáp các yêu cầu của Khách hàng, Công Ty và Bên Xử Lý Dữ Liệu của chúng tôi thực hiện một số hoạt động Xử Lý Dữ Liệu của Khách hàng và hoặc có liên quan đến Khách hàng hoặc giao dịch mà Khách hàng thực hiện với chúng tôi. Theo đó, Beacon Asia Media và/hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu của chúng tôi có thể xử lý các loại Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm cả những dữ liệu cá nhân nhạy cảm được quy định dưới đây của Khách hàng, bên thứ ba mà Khách hàng cung cấp cho Chúng Tôi:

Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Địa chỉ; Quốc tịch; Hình ảnh cá nhân; Số điện thoại; thông tin về giấy tờ tùy than; mã số thuế cá nhân, Tình trạng hôn nhân; Mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, chi tiết việc truy cập vào website beaconasiamedia.vn, các nền tảng, ứng dụng khác mà Beacon Asia Media sử dụng, quản lý, dữ liệu được tạo ra từ hành vi, hoạt động của Khách hàng được thực hiện trên các nền tảng kỹ thuật và các Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản khác. 

Các Dữ liệu cá nhân nhạy cảm như quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe, đời tư không bao gồm nhóm máu; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng; dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; và Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù, cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

 

 1. Cách thức thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Thu Thập: Beacon Asia Media, và Bên Xử Lý Dữ Liệu của chúng tôi có thể thu thập những Dữ Liệu Cá Nhân từ Khách hàng khi Khách hàng yêu cầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tư vấn liên quan, hoặc trong quá trình chúng tôi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, trải nghiệm đến Khách hàng, từ các nguồn như:

 • Thông tin mà Khách hàng cung cấp: khi thực hiện giao dịch tại Beacon Asia Media, khi tham gia vào các chương trình khuyến mại và các chương trình/sự kiện khác của Chúng tôi, các chương trình khảo sát của Beacon Asia Media; đăng nhập, tương tác trên các Nền Tảng, trong quá trình xử ký khiếu nại, góp ý, yêu cầu chăm sóc khách hàng…Việc cung cấp, thu thập thông tin có thể được thực hiện trực tiếp giữa Khách hàng với Beacon Asia Media/ Bên Xử Lý Dữ Liệu hoặc với bên thứ ba có thỏa thuận hợp tác với Beacon Asia Media trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tăng trải nghiệm cho Khách hàng.
 • Khi Khách hàng tương tác trên các Nền Tảng, Khách hàng có thể cung cấp, cập nhật, chia sẻ các thông tin công khai và đồng ý cấp quyền cho Chúng tôi được quy cập hay công khai các thông tin này cho bên khác theo quy định của pháp luật, theo đó thông tin công khai bao gồm họ và tên người dùng, tên khác, tên tài khoản, ảnh đại diện, nội dung, bình luận mà Khách hàng chia sẻ trên các Nền Tảng.
 • Các thông tin sinh ra từ việc Khách hàng truy cập vào website beaconasiamedia.vn hoặc các Nền Tảng khác mà Beacon Asia Media sử dụng, quản lý, điều hành, thông tin sinh ra từ giao dịch giữa Khách hàng và Beacon Asia Media.
 • Từ nguồn của bên thứ ba, mà Khách hàng đồng ý cho phép thu thập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và chia sẻ cho Beacon Asia Media.
 • Từ nguồn khác (nếu có) mà việc thu thập được cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Beacon Asia Media và Bên Xử Lý Dữ Liệu của chúng tôi có thể thực hiện một hoặc một số hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng như: ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, tiết lộ, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan thông qua các cách thức xử lý trực tiếp bởi nhân sự của Beacon Asia Media và/hoặc phương thức tự động thông qua sử dụng các phương tiện điện tử và/hoặc cách thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 

 1. Mục đích và phạm vi thu thập
 • Việc thu thập, xử lý dữ liệu trên Website beaconasiamedia.vn hoặc khi Khách hàng mua hàng, tham gia các chương trình khuyến mại, các trò chơi và chương trình khác tại Beacon Asia Media: Chúng Tôi sẽ yêu cầu Khách hàng cung cấp một số thông tin khi tạo tài khoản, đăng nhập và/hoặc mua hàng hóa tại Beacon Asia Media (trên website beaconasiamedia.vn hoặc tại cửa hàng của Chúng tôi), tham gia vào các chương trình khuyến mại, trò chơi, sự kiện do Công Ty tổ chức và để Công Ty liên hệ xác nhận khi cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Beacon Asia Media, Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết của đơn hàng đã thanh toán của Khách hàng, các thông tin quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán sẽ không được lưu giữ trên hệ thống của Chúng Tôi.
 • Chúng Tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Website beaconasiamedia.vn, các nền tảng mà Beacon Asia Media đang quản lý, sử dụng để cải thiện Website và các nền tảng này cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ, mặt hàng mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến, đồng thời nâng cấp trải nhiệm của Khách hàng.

Khách hàng có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ Liệu này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình. 

 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Chúng Tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khách hàng đồng ý cho phép Beacon Asia Media được xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo Chính Sách Bảo Mật này cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và đánh giá việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Beacon Asia Media cho Khách hàng;
 • Quản lý, vận hành việc sử dụng, hoạt động của Khách hàng khi truy cập, đăng nhập, thực hiện giao dịch trên Nền Tảng, tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Khách hàng, nhận biết, xác minh và duy trì thông tin chính xác về Khách hàng; đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống thông tin của Beacon Asia Media và các yêu cầu theo quy định pháp luật; 
 • Hỗ trợ Khách hàng liên quan đến việc quản lý tài khoản, mua sản phẩm, dịch vụ, tham gia các chương trình khuyến mại, chương trình khác do Beacon Asia Media cung cấp;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận giữa Beacon Asia Media và Khách hàng. Liên lạc, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề với Khách hàng, đều tra, giải quyết thắc mắc, yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng.
 • Phát hiện, ngăn chặn, và điều tra hoạt động giả mạo Khách hàng, tội phạm, tấn công hoặc vi phạm bao gồm cả gian lận, rửa tiền, khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế;
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo nhằm mang đến lợi ích tiêu dùng tốt nhất tới Khách hàng. Liên hệ với Khách hàng, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng, thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng;
 • Đánh giá rủi ro, nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, thống kê, đánh giá để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà Beacon Asia Media cung cấp cho Khách hàng. Tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Khách hàng;
 • Khách hàng đồng ý cho phép Beacon Asia Media gửi các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, tiếp thị sản phẩm của Beacon Asia Media và đối tác.
 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc khắc phục sự cố hay cho các mục đích đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan;
 • Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Website và/hoặc chính sách của Công Ty tại từng thời điểm (nếu có).
 1. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để được hiện các mục đích hoặc đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 • Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công Ty và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho Công Ty.
 1. Chia Sẻ Dữ Liệu

Công Ty không bán Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng, Chúng Tôi chỉ chia sẻ Dữ Liệu trong phạm vi cần thiết như được quy định dưới đây theo Chính Sách Bảo Mật này để tăng trải nghiệm của Khách hàng và để thực hiện các mục đích như đề cập tại Chính Sách Bảo Mật này, Các bên được chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này. Khách hàng đồng ý cho Beacon Asia Media có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các tổ chức, cá nhân sau đây: 

 • Nhân viên, người lao động của Beacon Asia Media;
 • Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, các công ty khác trong tập đoàn kinh tế mà Công Ty là thành viên (“Tập Đoàn Kinh Tế”) và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách hàng với Công Ty. Việc chia sẻ này giúp Công Ty có thể cung cấp cho Khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách hàng có thể quan tâm. 
 • Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Beacon Asia Media, bao gồm và không giới hạn các đối tác cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ vận chuyển, phân tích dữ liệu, tiếp thị, bộ phận xử lý thanh toán, hỗ trợ dịch vụ Khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo. Công Ty cũng có thể trao đổi Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, chống rửa tiền;
 • Trao đổi Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Công Ty có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công Ty sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
 • Bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân theo hợp đồng, thỏa thuận của họ với Beacon Asia Media, bao gồm cả các công ty nghiên cứu, khảo sát và cơ quan xếp hạng;
 • Tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng khi Công Ty tin rằng việc đó là phù hợp, tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Công Ty hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Công Ty, Khách hàng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
 • Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Công Ty sẽ có thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công Ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân trên Website beaconasiamedia.vn:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BEACON ASIA MEDIA

Mã số thuế: 0316910414 cấp ngày 17/6/2021  tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Điện thoại: 028 888 908 68

Email: [email protected]

 

 1. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân có thể xảy ra một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn như rủi ro bị mất/ rò rĩ dữ liệu hoặc xử lý không phù hợp … phát sinh do lỗi phần cứng, phần mềm hoặc sự cố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng Tôi. Do đó, Beacon Asia Media luôn coi trọng áp dụng các biên pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình xử lý dữ liệu (Chúng tôi triển khai áp dụng các biển pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân kể từ thời điểm bắt đầu thu thấp dữ liệu cá nhân).

 

 1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

8.1 Với vai trò là Chủ thể dữ liệu, trong phạm vi quy định pháp luật Khách hàng có các quyền:

 • Quyền được biết;
 • Quyền đồng ý;
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân mà Beacon Asia Media đang nắm giữ, theo đó:
 • Quyền rút lại sự đồng ý;
 • Quyền yêu cầu xóa dữ liệu;
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;
 • Quyền cung cấp dữ liệu;
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu, thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Khách hàng thì có thể làm ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của Beacon Asia Media và Khách hàng; Khách hàng có thể bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp đối với việc truy cập để xem, mua/ sử dụng một số hoặc toàn bộ sản phẩm, dịch vụ, trả nhiệm của Chúng Tôi. Ngoài ra, có thể dẫn đến các phí tổn, thiệt hại mà Khách hàng và/hoặc bên thứ ba sẽ phải gánh chịu, Beacon Asia Media sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phạm vi còn lại được yêu cầu (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật.

8.2 Các cách thức Khách hàng có thể sử dụng để thực hiện quyền của mình như sau:

 • Bằng cách đăng nhập vào tài khoản, thao tác trực tiếp trên công cụ quản lý thông tin tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Nền Tảng. Hoặc
 • Yêu cầu Beacon Asia Media hỗ trợ thực hiện các hoạt động này bằng cách liên hệ với Chúng tôi và gửi yêu cầu theo thông tin tại Mục 9. 

8.3 Nếu Khách hàng không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Công Ty, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Khách hàng theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Nếu Khách hàng không muốn nhận thông báo trên Website từ Công Ty, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Khách hàng.

8.4 Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo thông tin cung cấp cho Chúng tôi là đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhập nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách hàng. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh trong trường hợp Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc đầy đủ thông tin theo yêu cầu (nếu có).

8.5 Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật, Chính sách bảo mật này và các quy định, hướng dẫn của Chúng Tôi liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

8.6 Để làm rõ, Chính sách Bảo Mật này áp dụng với Khách hàng. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba (thông tin của người nhận hàng, thông tin của người giới thiệu …) cho Công Ty, Khách hàng cam kết và bảo đảm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó cho việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho các mục đích và quy định được nêu tại Chính Sách Bảo Mật này.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ và khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
 • Thông tin tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ thực hiện các quyền và/hoặc khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân như sau:

Email của bộ phận chăm sóc khách hàng của Beacon Asia Media là [email protected]; hoặc

Số điện thoại chăm sóc 028 888 908 68.

 • Khi tiếp nhận những khiếu nại của Khách hàng, Công Ty sẽ xác nhận lại thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để giải quyết các khiếu nại/ thắc mắc của Khách hàng. Quy trình giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại chung của Chúng tôi tại Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Chung của Website beaconasiamedia.vn.
 • Trường hợp, Khách hàng không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của Công Ty, Khách hàng có thể gửi khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.
 • Khi tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ hợp pháp và hợp lệ của Khách hàng, Chúng tôi sẽ thực hiện các yêu cầu này trong khoảng thời gian quy định của pháp luật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, thông tin khiếu nại và nội dung cần hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Beacon Asia Media là đối tác thương mại độc quyền của Ấn phẩm Phát triển Xanh - Bloomberg Businessweek Việt Nam (thuộc Báo Tài nguyên và Môi trường) và là đơn vị phân phối ấn phẩm bao gồm báo chí, sách….

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN BEACON ASIA MEDIA
Mã số thuế: 0316910414 cấp ngày 17/6/2021 tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (028) 888 90868
Email: [email protected]